Βραβείο καλύτερης απόφοιτης Λυκείου – Σύλλογος Κερκυραίων Γυναικών Επιστημόνων. Κέρκυρα-1981

Bραβείο καλύτερης εργαστηριακής έρευνας στη ακόλουθη εργασία: Chrisoulidou A, Venkatesan S, Kousta E, Gallagher JJ, Gray RM, Bannister PA, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 turnover in growth hormone deficient adults and controls. International Symposium Growth hormone and Growth Hormone Factors in Endocrinology and Metabolism, Antwerp, October 3-4 1997, A6.

Υποτροφία-Κληροδότημα Αικατερίνης Μαρούδα για σπουδές στο εξωτερικό- Πανεπιστήμιο Αθηνών- Διεύθυνση Κληροδοτημάτων:  1994 -1996.

Υποτροφία από Imperial Collage οf Science, Technology and Medicine, London, για την ειδικότητα από 1992-1995.